Marcel Verboom

Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van de bestuurder, Marcel Verboom. De raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid aan de hand van de Governancecode Zorg 2022

Raad van bestuur

De heer Verboom is als bestuurder verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de organisatie. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid, externe communicatie en de samenwerking met externe en interne stakeholders zoals de cliëntenraden, ondernemingsraad, IGJ, zorgkantoor, HKZ, brancheorganisaties en collega zorginstellingen.


De bezoldiging van de bestuurder en de leden van de raad van toezicht vindt plaats conform de geldende bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Voor een uiteenzetting van de kosten die de bestuurder gemaakt heeft ten aanzien van opleidingen en representatie wordt verwezen naar ons Jaarverslag bestuur 2022.

Structuur aansturing

Oldael kent in de aansturing de volgende structuur:

 • Raad van toezicht
 • Raad van bestuur
 • Bestuurssecretaris (geeft leiding aan medewerkers stafdiensten, rapporteert aan bestuurder)
 • Manager HR (geeft leiding aan medewerkers HR, rapporteert aan bestuurder)
 • Manager bedrijfsvoering en control (geeft leiding aan teamleider Wonen en services, administratie, rapporteert aan bestuurder)
 • Managers Zorg en welzijn (geven leiding aan de teamleiders Zorg en teamleiders Welzijn en gastvrijheid, rapporteren aan bestuurder)
 • Teamleiders (geven leiding aan hun teams: Zorg, Welzijn en gastvrijheid, Technische dienst en Keuken, rapporteren aan de managers)

Lerend netwerk

De bestuurder van Oldael maakt deel uit van het lerend netwerk met de Wassenaarse collega zorgorganisaties SWZ en het van Ommerenpark en het in Benoordenhout gelegen mr. L. E. Visserhuis.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf leden. Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

 • De heer mr. S. van Hoogstraten (voorzitter, voorzitter commissie Selectie, Benoeming en Remuneratie, lid commissie Huisvesting) 
 • De heer  dr. P.W. de Rooij (voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid) 
 • Mevrouw drs. P.C.  Mereu, MBA, (lid namens de cliëntenraden, lid commissie Kwaliteit en veiligheid) 
 • De heer  ir. E. van Tricht (secretaris , lid commissie Financiën, lid commissie Kwaliteit en veiligheid en lid commissie Selectie, Benoeming en Remuneratie) 
 • De heer mr. P.J. Verhage (voorzitter commissie Huisvesting en voorzitter commissie Financiën).

Download hier de Toezichtvisie Zorggroep Oldael.

Meer lezen over de raad van toezicht van Oldael.

Bestuursverslagen

Bestuursverslag  2020

Bestuursverslag 2021 

Jaarverslag raad van toezicht 2022

Marcel Verboom

Marcel Verboom