Kwaliteitszorg

Oldael heeft een visie op kwaliteitszorg: alle medewerkers van Oldael zijn gemotiveerd om steeds de beste zorg, ondersteuning en begeleiding voor de bewoner te willen leveren.

Onze visie op kwaliteitszorg

Oldael onderscheidt zich met de kernwaarden aardig, vaardig en waardig. Deze drie kernwaarden staan centraal in onze visie op goede zorg voor cliënten, in de samenwerking met familie en mantelzorgers en in hoe we als collega’s met elkaar omgaan.

Kernwaarden

Onze twee locaties bieden een ‘Waardig leven in gastvrij Oldael’.

Oldael hanteert een kwaliteitssysteem waarbij we vijf doelen nastreven:

  1. We bieden kwalitatief volledige zorg- en dienstverlening volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de HKZ-normen en waarden voor verpleging en verzorging en het toetsingskader verpleeghuiszorg van de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd.
  2. We maken processen en handelingen zichtbaar en handhaven deze via procedures en werkinstructies (borging).
  3. We houden zicht op bedrijfsresultaten via registratie en analyse van prestatie-indicatoren, meldingen, tevredenheidsmetingen, accountantscontroles etc.
  4. We evalueren en passen bedrijfsresultaten aan via kwartaalevaluaties en een jaarlijkse directiebeoordeling.
  5. We blijven continu verbeteren via de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act (PDCA).

Het is belangrijk dat bewoners hun leven zoveel mogelijk op de eigen manier kunnen voorzetten die het beste bij hen past, ook als ze bij Oldael komen wonen.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gebruiken we daarbij als leidraad voor verdere ontwikkeling van kwaliteit van de zorg.

Ook bij het ontwikkelen van medewerkers omarmen wij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Vanuit het Strategisch beleidsplan biedt Oldael haar medewerkers de Oldael Academie aan.

Oldael streeft voortdurend naar het optimaliseren van de zorg, zodat we in een steeds veranderde omgeving op een duurzame manier veilige zorg bieden. Hiervoor vragen we in- en tegenspraak van cliëntenraden, cliënten, medewerkers, behandelaren, leveranciers, familie van cliënten, toezichthouders en overige betrokkenen.

We checken jaarlijks bij bovengenoemde betrokkenen met een digitale vragenlijst of onze kwaliteit van zorg aansluit bij de beleving van onze cliënten. Daarnaast nodigen we cliënten en mantelzorgers uit om uhun mening/ervaring op Zorgkaart Nederland te plaatsen.

Ook nodigen we cliënten uit om hun mening over Oldael in een persoonlijk gesprek te geven.

Oldael is gecertificeerd volgens de Harmonisatie Kwaliteits-beoordeling in de Zorgsector (HKZ). Dit pakket van kwaliteitseisen is opgesteld door de koepelorganisaties in overleg met cliënten, overheid en financiers. Voor het voeren van dit certificaat, wordt Oldael periodiek (tenminste jaarlijks) getoetst door Lloyd’s Register Quality Assurance. Het certificaat is geldig tot 27 september 2025.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt Oldael de zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Oldael heeft een jaarschema waarin externe bedrijven keuringen uitvoeren ten aanzien van de brandveiligheid, legionella, hygiëne, (til)liften en groot installaties.

Binnen Oldael is er aandacht voor medicatieveiligheid, meldingen van incidenten, hygiëne en infectiepreventie. Rapporten, verbeterplannen en resultaatverslagen laten zien hoe we continue werken aan de kwaliteit van zorg en alle factoren die daarmee samenhangen.

Op 21 februari 2023 heeft de locatie Aelbrecht onverwacht bezoek gehad van de inspectie.

De inspectie constateert dat de geboden zorg binnen Aelbrecht van Beijeren voldoet aan acht van de twaalf normen. Aan vier normen voldoet zij grotendeels. Het management is open en transparant over hun handelen en laat een lerende houding zien. De inspectie hoort en ziet dat de beschreven aandachtspunten onder de aandacht zijn bij het management van Aelbrecht van Beijeren.

De inspectie heeft daarmee voldoende vertrouwen in de manier waarop Aelbrecht van Beijeren stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Gastvrouw
Activiteiten