Cliëntenraden Oldael

Zowel locatie Oldeslo met aanleunwoningen als locatie Aelbrecht van Beijeren heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden hebben de taak om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners te behartigen. Als cliënt, familie of mantelzorger van een bewoner van Oldael kunt u meepraten over het beleid van de zorginstelling via de cliëntenraad.  

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een mix van mensen die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners kunnen behartigen: bewoners van de aanleunwoningen, wettelijk vertegenwoordigers, familie of mantelzorgers van de bewoners. Maar ook mensen die op grond van hun specifieke deskundigheid of affiniteit de gemeenschappelijke belangen van de bewoners kunnen behartigen.

Onafhankelijk adviesorgaan

De cliëntenraad is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan dat wettelijk verankerd is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Beide locaties hebben een eigen cliëntenraad. De cliëntenraden zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Cliëntenraden. De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van bewoners. Daarvoor heeft de instelling een klachtenregeling.

Gevraagd en ongevraagd advies

De belangrijkste taak is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder over onderwerpen, die voor de bewoners van (gemeenschappelijk) belang zijn in hun dagelijks levensbehoeften. Zo levert de cliëntenraad een actieve bijdrage aan de zorgverlening binnen de instellingen. De cliëntenraad adviseert over algemeen beleid betreffende:

  • kwaliteitsplan
  • welzijn
  • veiligheid
  • begrotingen
  • reorganisaties
  • bouw en verbouw
  • eten en drinken
  • vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen

Overlegstructuur

Beide cliëntenraden vergaderen maandelijks  op de locaties. Tenminste twee keer per jaar is er overleg met leden van de raad van toezicht. De voorzitters en een lid van de lokale cliëntenraden vormen samen met de bestuurder en de bestuurssecretaris de Oldaelraad. Zij voeren vier maal per jaar overleg.

Verantwoording

Met de veranderingen in de zorg en het streven naar meer eigen regie voor cliënten van zorginstellingen krijgen de cliëntenraden als vertegenwoordigers en belangenbehartigers van de bewoners een steeds belangrijkere en zwaardere taak. Contact met de bewoners, maar ook met familie en mantelzorgers, is daarbij van groot belang. De cliëntenraden doen dat onder andere door familieavonden te organiseren.

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren april 2024

Cliëntenraad Oldeslo juni 2024