Historie Oldael

Oldael is (letterlijk) de samenvoeging van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren:
Oldael = Old [eslo] + Ael [brecht]

Oldael sinds 2002

In 2002 fuseerden de twee huizen tot Stichting Zorggroep Oldael. In die tijd fuseerden veel zorginstellingen om het hoofd boven water te kunnen houden vanwege nieuwe marktregels in de zorg. 

De geschiedenis van Oldeslo

Na de Tweede Wereldoorlog waren veel Hagenaars dakloos of moesten inwoning gedogen. De Doopsgezinden zochten een oplossing voor bejaarden door de bouw van een rusthuis. Zij richtten Stichting Oldeslo op waarin de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente veel zeggenschap had. Zo werd er aan het huis een kapel gebouwd als tweede preekplaats in Den Haag.

Er werd een plek gezocht op het zand in de nieuwe wijk Duttendel. Zowel draagkrachtigen als mensen zonder geld moesten er kunnen wonen. Hiertoe werd een Steunfonds opgericht dat nog steeds bestaat.

Belangrijk initiatiefnemer van het bejaardenhuis was Ds. J.E. Tuininga. Het duurde van 1946 tot aan 1961 totdat het huis op 16 september kon worden geopend. Het bood toen plaats aan 150-200 mensen. Men had toen slechts één kamer met gedeelde sanitair op de gang. 

In 1994 werd Oldeslo gedeeltelijk geprivatiseerd in het kader van het Plan Bejaardenoorden 1993 – 1996. Dit betekende dat 100 van de 150 verzorgingsplaatsen beschikbaar werden gesteld aan particulieren die er zonder indicatie van de gemeente konden wonen.

Na een aantal aanpassingen biedt het huis nu nog plaats aan ongeveer 100 mensen. Zij beschikken over een ruime woon- slaapkamer, eigen keuken en badkamer met toilet

De geschiedenis van Aelbrecht van Beijeren

Aelbrecht van Beijeren is ontstaan uit verschillende initiatieven in de opvang en verzorging van Haagse bejaarden. ‘Gasthuizen behoren tot de oudste voorzieningen voor zorg in Nederland. Zij boden opvang aan bepaalde groepen van sociaal zwakkeren in de maatschappij. Het oudste gasthuis, het Sint Nicolaas Gasthuis is omstreeks 1355 opgericht en vervulde een rol als ziekenhuis, verpleeghuis, opvanghuis en bejaardentehuis. De laatste honderd jaar was het een tehuis voor bejaarde vrouwen met een protestantse achtergrond. In 1773 is in de Oude Molstraat het Oude Mannenhuis gesticht, ook met een protestantse achtergrond.

Regenten van het Sint Nicolaasgasthuis en het bestuur van het Oude Mannenhuis richtten samen in 1961 de Stichting Aelbrecht van Beijeren op. Het doel van de stichting was de bouw en exploitatie van een bejaardenflat aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan. Alle nieuwe bewoners waren bij binnenkomst verplicht zes obligaties van duizend gulden aan te kopen. Het beleid was gericht op wat beter gesitueerden, zowel echtparen als alleenstaande heren. Uiteindelijk kon in 1964 met de bouw van de bejaardenflat worden begonnen, gevolgd door de feestelijke opening op 29 juni 1967.

Uit: Marie-Christine Engels – Haagse Gasthuizen door de eeuwen heen, Uitgeverij De Nieuwe Haagsche.

Aelbrecht van Beijeren
Oldeslo
Oldeslo